Vedtægter

for Sammenslutningen AMedier i Lokalsamfundet

Vedtægter 

§ 1 

Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet – SAML

Hjemsted er Aalborg Kommune. Adresse : SAML c/o SLRTV, Søndergade 12, 1., 9000 Aalborg.

Sekretariatet er beliggende på ovennænte adresse

§ 2 

Formål 

Formålet er at koordinere aktiviteterne blandt de deltagende landsorganisationer ud fra ønsket om at styrke de ikke-kommercielle lokale elektroniske mediers vilkår bedst muligt. Dvs. at styrke

– ytringsfriheden og det lokale demokrati,

– public service og public access i det lokale område,

– mangfoldigheden af omtalte medier,

– det demokratiskabende og folkeoplysende.

§ 3 

Medlemskab 

Foreningen består af følgende landsorganisationer :

SLRTV – Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer

IASTAR – Danmark

FAEM – Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medier

LTVS – Lokal TV- og Værkstedssammenslutningen

DLS – Demokratiske Lokal Stationer

Enhver landsorganisation for ikke-kommercielle elektroniske medier, som tilslutter sig formålsparagraffen, kan ansøge om optagelse. For behandling af ansøgningen samme år sættes fristen til den 30. april.

Afgørelse om optagelse træffes af bestyrelsen efter forudgående indstilling fra de deltagende organisationer.

De tilsluttede organisationer bevarer deres selvstændighed såvel organisatorisk som politisk samt med hensyn til formål.

§ 4 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 1 medlem udpeget af organisationerne samt sekretariatslederen. Medlemsorganisationerne har ret til personlige suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Formandsposten nykonstitueres hvert år med mindre mindst ¾ af bestyrelsen finder genvalg relevant.

Ved nyvalg går formandsposten på skift mellem følgende grupper:

1. SLRTV

2. FAEM

3. De øvrige tilsluttede organisationer

Bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel til ordinært møde mindst 2 gange årligt.

Mindst tre medlemsorganisationer kan ved skriftlig henvendelse til formanden, med angivelse af hvad der skal forhandles, anmode denne om inden 8 dage at indkalde bestyrelsen til ekstraordinært møde.

§ 5 

Økonomi 

Bestyrelsen varetager foreningens økonomiske anliggender. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen hæfter efter dansk foreningsrets almindelige regler alene med foreningens formue for alle SAML’s gældsforpligtigelser.

§ 6 

Vedtægter 

Forslag til vedtægtsændringer kan af den enkelte organisation indsendes til sekretariatet senest den 31. maj til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen foretager indstilling om de indsendte forslag eller fremsætter på eget initiativ vedtægtsforslag til de tilsluttede organisationer.

Vedtægtsændringer kræver mindst ¾ af de deltagende organisationers tilslutning

§ 7 

Udmeldelse og udelukkelse 

Udtræden af SAML kan af de enkelte organisationer ske med en skriftlig udmeldelse til sekretariatet.

Modarbejder en person eller tilsluttet organisation foreningen og dens formål kan denne/disse udelukkes fra SAML, når det med ¾ dele af de deltagende organisationers stemmer besluttes på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med sagen optaget på dagsordenen. Den/de udelukkelsestruede har ret til at fremføre sin/deres sag på det første bestyrelsesmøde.

§ 8 

Opløsning 

SAML kan opløses, såfremt mindst ¾ dele af de deltagende organisationer tilslutter sig dette.

Bestyrelsen træffer samtidigt med almindeligt stemmeflertal beslutning om fordelingen af eventuelle midler.

Disse vedtægter er vedtaget den 10. marts 2005, og revideret den 9. august 2011 og den 6. marts 2019.