Velkommen til SAML’s nye nyhedsbrev

SAML lancerer fra og med i dag nyhedsbrevet ’SAML Nyt’, der vil fortælle nyt fra og om de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer i Danmark og lidt fra udlandet, lidt mediepolitik og andet relevant mediestof. Nyhedsbrevet vil udkomme hver anden fredag – dog ikke i ferier og på helligdage.

SAML Nyt henvender sig dels til radio- og tv-stationerne selv, dels til politikere, dels til mediefolk og journalister samt alle med interesse for de lokale ikke-kommercielle elektroniske medier. Abonnement er ganske gratis.

SAML er en forkortelse for Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet. SAML er den fælles landsorganisationen – også kaldet paraplyorganisation – for de lokale, ikke-kommercielle elektroniske medier, og består af organisationerne:  Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-Stationer (SLRTV),  International Association of Student TV and Radio Stations – Denmark (IASTAR), Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medier (FAEM) og Lokal-TV og Værkstedssammenslutningen (LTVS).

Formålet med SAML er at koordinere aktiviteterne blandt de deltagende landsorganisationer ud fra ønsket om at styrke de ikke-kommercielle lokale elektroniske mediers vilkår bedst muligt. Dvs. at styrke ytringsfriheden og det lokale demokrati, styrke public service og public access i det lokale område, styrke mangfoldigheden af disse medier og at styrke det demokrati-skabende og folkeoplysende.

13 01 2023


Der testes nyt udstyr til brug ved distributionssamarbejdet. (Foto: Gunnar Thomsen)

Lokale tv-stationer i nyt distributionssamarbejde 

De lokale ikke-kommercielle tv-stationer i Danmark indleder – så snart det bliver muligt – et nyt teknisk samarbejde om et landsdækkende sendesamvirke, der bl.a. vil lette arbejdet i de regionale samvirker, og som vil sikre stationerne et fælles ejerskab af og ansvar for udstyret.  For at forslaget kan realiseres, skal Folketinget dog ændre en bekendtgørelse. 

Bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Lokale Radio og TV Stationer, Gunnar Thomsen, forklarer, at det – i bekendtgørelsen om ikke-kommercielt tv i MUX-1 – fremgår af paragraf 23, at sendesamvirkerne skal levere et samlet signal til den stedlige regionale TV 2-virksomhed. Men SAML mener, at det er mere hensigtsmæssigt, hvis sendesamvirkerne selv kan bestemme, hvor de vil opsætte deres udstyr, der samler programmer fra de forskellige ikke-kommercielle tv-stationer.

Gunnar Thomsen uddyber: ”Vi vil samle alle sendesamvirkernes sendeudstyr et centralt sted, hvor der er adgang til udstyret alle dage døgnet rundt. Derudover er det planen at opgradere udstyret så alle sendesamvirkernes udstyr er teknisk ens. Med dette tiltag forventer vi at kunne levere en bedre service til sendesamvirkerne. Det er også planen at overdrage sendesamvirkernes administrative arbejde til det nye landsdækkende sendesamvirke.”

En endelig beslutning om dannelse af det landsdækkende sendesamvirke – herunder bl.a. om sendeudstyr og organisering – forventer Gunnar Thomsen vil ske i løbet af 2023. 

13 01 2023


Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (Foto: Marie Hald)

SAML byder ny kulturminister velkommen

Den 15. december 2022 fik Danmark ny kulturminister – Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML) ønsker den nye minister tillykke med udnævnelsen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

SAML vil følge genforhandlingen af den tidligere regerings medieudspil tæt, og håber at også de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer tænkes ind i arbejdet med at forbedre vilkårene for de lokale medier.

SAML har gennem de seneste par år arbejdet med at få oprettet et landsdækkende teknisk sendesamvirke for de ikke-kommercielle tv-stationer. Situationen med coronaen i 2020 og 2021 har forsinket dette arbejde, men der er nu opnået enighed om at søge at ændre den nuværende regionale sendesamvirke-konstruktion til et landsdækkende samvirke, der kan varetage distribution af tv-stationernes digitale signal til MUX-1 og det økonomisk og administrative arbejde, der i dag varetages af de regionale sendesamvirker. Det vil lette arbejdet rundt omkring i regionerne betydeligt.

SAML håber meget, at den nye kulturminister og medieordførerne får ændret den gældende bekendtgørelse på området, således at det bliver muligt, at oprette det landsdækkende samarbejde.

13 01 2023


Jens Christian Seeberg i luften på Danmarks første lokalradio, Sct. Olai Senderen,  i 1986

Mediedag markerer 40 år med lokalradio/TV 

De ikke-kommercielle radio- og tv-stationer samles i år til SAML’s årlige mediedag lørdag den 22. april 2023 i Middelfart.  Ved mediedagen vil der især blive sat fokus på 40 år med lokal radio og lokal tv i Danmark.

Den 1. april 2023 er det nøjagtigt 40 år siden, at den første lokalradio i Danmark –  Sct. Olai Senderen i Kalundborg – gik i luften, som en del af en ny treårig forsøgsperiode med nærradio, og det vil blive omdrejningspunktet for SAML’s mediedag den 22. april. Hvordan er det gået med de lokale radio- og tv-stationer igennem de sidste 40 år – på godt og ondt – og hvordan med fremtiden?    Dagen efter – altså den 23. april 2023 – er der årsmøder i de forskellige organisationer, der er medlem af paraplyorganisationen SAML. 

13 01 2023


(Foto: Stig Hartvig Nielsen og Esben Munk)

Lyttertal som vinden blæser

De kommercielle og de statslige radiostationer får målt deres ugentlige lyttertal hos Kantar Gallup. Men der er meget stor forskel på, hvor mange der lytter – afhængig af målemetoden. MediaWatch kan nu afsløre, at 24syv (det tidligere Radio Loud) efter én målemetode har 15.000 ugentlige lyttere. Efter en anden målemetode: knap 260.000 ugentlige lyttere. 

Der har været meget fokus på lyttertallene for 24syv, der sender på DAB+, og som selv kalder sig Danmarks modigste taleradio. Berlingske Media er nu hovedejer af stationen, der modtager 65 millioner kroner årligt fra den danske stat. Da stationen hed Radio Loud, var lyttertallene ofte så lave, at de ikke kunne måles af Kantar Gallup i de officielle Radio-Meter målinger.

Nye tal viser, at 24syv – iflg. Kantar Radio-Meter – stadig ligger på et meget lavt lyttertal: 11.500 ugentligt i 2022. Det er ikke meget forskelligt fra lyttertallene de to foregående år, da stationen hed Radio Loud.  

Men 24syvs lyttertal måles også af Gallup Lokalradio Index (GLI). De offentliggøres bare ikke. Det er imidlertid lykkedes MediaWatch at få adgang til at se tallene fra GLI-målingerne fra 2022, og her fremgår det, at 24syv i første halvår havde 262.000 ugentlige lyttere og i andet halvår 256.000 ugentlige lyttere. Med andre ord – en kæmpe forskel. 

De ugentlige Radio Meter-målingerne er baseret på, at 1.600 personers radiolytning registreres af en PPM-måler (Portable People Meter), mens de halvårlige GLI-tal baseres på interviews med cirka 8.000 personer.   

Kantar Gallup ønsker ikke at kommentere over for Media Watch på, hvilken måling, der skal tillægges størst værdi, fordi tallene alene er til internt brug, og fordi radiostationerne selv har besluttet, at tallene ikke må videregives til eksterne parter. 

Ingen ikke-kommercielle lokalradioer får målt deres lyttertal hos Kantar Gallup.

13 01 2023


Radio- og tv-nævnet holder otte møder i 2023

Lige som sidste år holdes der otte møder i Radio- og tv-nævnet.  Til og med 2021 holdt man 11 møder årligt, men erfaringerne fra sidste år siger, at færre men længere møder fungerer bedre.

Det første møde i 2023 i Radio- og tv-nævnet finder sted den 26. januar og derefter holdes der møder den 3. maj, 22. juni, 29. august, 4. oktober, 9. november og 14. december.  Det oplyser fuldmægtig Marie-Louise Nissen fra Slots- og Kulturstyrelsen til SAML Nyt.

På spørgsmålet om, hvorfor der kun holdes otte møder i 2023 – som i 2002 – lyder svaret: ”Der er forskellige grunde til, at antallet af møder er skåret ned fra 11 årlige møder til otte årlige møder. Én af grundene er, at det er fundet mere effektivt at afholde færre men længere møder.”

Dagsordenen for det kommende nævnsmøde den 26. januar offentliggøres ugen før nævnsmødet på styrelsens hjemmeside.

13 01 2023


Oplysninger om senderpositioner fjernet

NORGE: Sikkerhedssituationen i Europa får nu også konsekvenser for norsk radio. Tidligere kunne man finde de nøjagtige sendepositioner for sendestationer på en søgebase på nettet, men disse oplysninger er nu fjernet.  

På den netbaserede søgetjeneste finnsenderen.no har man hidtil kunnet slå placeringen op af alle norske mobilbasestationer og radio/tv-sendere i Norge. Men af hensyn til sikkerhedssituationen kan man nu ikke længere finde disse oplysninger på tjenesten.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som driver tjenesten, oplyser, at det sker, fordi man mener, at det ikke er rigtigt, at have den slags oplysninger tilgængelig i dagens sikkerhedssituation. I forvejen har Nkom blokeret for brugen af finnsenderen.no fra en del lande.

Oplysningerne om sendernes beliggenhed er dog fortsat tilgængelige for en eventuel fjende på bl.a. Google Earth/Google Maps, på fmlist.org og ligeledes har Norge selv givet alle oplysninger om sendernes beliggenhed til Den Internationale Teleunion (ITU), som alle regeringer og lande har adgang til.

I Danmark kan man lige nu ikke finde de præcise senderadresser for bl.a. DR’s sendestationer på de to søgedatabaser Frekvensregistret og Mastedatabasen, men det skyldes alene tekniske problemer, oplyser Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur til SAML Nyt.  Fejlen er formodentlig opstået i forbindelse med overgangen fra Energistyrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

13 01 2023